Close

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Elektroniczna rejestracja kandydatów  -  dostępna od 13 maja 2024 r.

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

Należy wniosek i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Do 18 czerwca 2024 r.:  podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania  z elektronicznej strony naboru).
 2. Do 9 lipca 2024 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 3. Do 9 lipca 2024 r.:  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały zgodnie z terminem rekrutacji).
 4. Do 19 lipca 2024 r.: dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w dawnym Eskulapie), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, w województwie podlaskim.

 

Terminy rekrutacji

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 

 

(rejestracja elektroniczna na stronie szkoły, wydrukowane i podpisane podanie przez co najmniej jednego rodzica należy złożyć w sekretariacie szkoły)

 

 

13 maja do 18 czerwca 2024 r.  do godz. 15.00

 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

 

 

13 maja do 17 lipca 2024 r.  

 

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty

 

 

(można składać kopie lub  oryginały dokumentów)

 

 

(można również zmienić szkołę i kierunki kształcenia)

 

 

od 21 czerwca do 9 lipca  2024 r. do godz. 15.00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa
odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

 

do 10 lipca 2024 r.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa
odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe w związku z § 11bab ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.

 

 

do 15 lipca 2024 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

 

16 lipca 2024 r. o godz. 10.00

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego

 

 

do 19 lipca   2024 r.  do godz. 15.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

 

22 lipca  2024 r. o godz. 10.00

 

 

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

do 25 lipca  2024 r.

 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

do 3 dni od  przyjęcia wystąpienia

 

 

Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego -
odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

do 3 dni od przyjęcia uzasadnienia odmowy

 

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

do 3 dni od złożenia odwołania

 

 
 

Poradnie medycyny pracy dla uczniów z powiatu łomżyńskiego.

    

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy  powinni  posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub  innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

 

Loading...
Loading...